Публічна пропозиція

ТОВ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ» на укладення Договору про використання аналогу власноручного підпису для вчинення правочинів

 

м.Київ                                                                                                         «___» ________ 2020 р.

 

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію»  ТОВ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ», ідентифікаційний код юридичної особи 43564077 (далі -Товариство)  звертається до фізичних осіб, які зареєструвалися в Інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та  створили Особистий кабінет (далі – «Клієнти») з   Публічною пропозицію (офертою)  на укладання Договору про використання аналогу  власноручного підпису для вчинення правочинів (надалі – Публічна пропозиція) щодо отримання фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів (далі - Договір), які оформлюються в електронному вигляді та підписуються аналогами власноручних підписів сторін.   

Терміни, визначення та скорочення

Сайт - інтернет-сторінка Товариства з доменним ім’ям https://eazycash.com.ua/, яка є частиною Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства.

Інформаційно-телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства) – програмний комплекс, який включає Сайт, Особистий кабінет, облікову та реєструючу систему Товариства та використовується Товариством, в тому числі, але не виключно, для укладення кредитних правочинів, доступ до якої забезпечується фізичним особам через Сайт;

Особистий кабінет це персональна захищена web-сторінка Клієнта на Сайті, в якій Клієнт має можливість укладати з Товариством договори про отримання фінансових кредитів, отримувати інформацію та документи пов’язані з обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення, інше), здійснювати погашення кредитної заборгованості через віртуальний POS-термінал. Вхід до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом через Сайт після його  ідентифікації в порядку передбаченому Законом України «Про електронну комерцію». Реєстрація Товариством  Клієнта  в ІТС Товариства (створення Особистого кабінету) здійснюється після направлення Клієнтом онлайн заявки на отримання кредиту.

 

1. Прийняття (акцептування) Клієнтом даної Публічної пропозиції на укладення Договору здійснюється шляхом вчинення Клієнтом наступних дій:

 -  проставляння Клієнтом в чек-боксі  галочки напроти гіперпосилання «Приймаю публічну пропозицію на використання аналогів власноручних підписів сторін» та натискання клавіши «Продовжити» на сайті https://eazycash.com.ua/

 2. Укладаючи Договір Клієнт та Товариство  погоджуються, що для підписання через Особистий кабінет Паспорту споживчого кредиту та/або укладення  кредитних правочинів в електронній формі та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів, направлення Клієнтом повідомлень Товариству та підписання інших документів доступних в Особистому кабінеті, Сторони можуть використовувати  в майбутньому:

  • Зі сторони Клієнта електронний підпис одноразовим ідентифікатором, зразок якого наведений в цьому пункті, а саме:
  •  xxxxxx, де x – унікальний одноразовий алфавітно- цифровий пароль, що є електронним підписом одноразовим ідентифікатором Клієнта та який формується для кожного разу використання та направляється Клієнту на номер телефону вказаний останнім в Особистому  кабінеті.
  • Зі сторони Товариства  аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Товариства та відтиску печатки Товариства, що відтворені засобами копіювання, зразки яких наведені в цьому пункті, а саме:

3. З укладенням  Договору, Сторони підтверджують свою беззаперечну згоду на використання Клієнтом електронного підпису одноразовим ідентифікатором та використання Товариством аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки, вказаних в п.2  цієї Публічної пропозиції при укладенні правочинів в електронній формі щодо отримання Клієнтом фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів, або підписанні будь-яких документів доступних в Особистому кабінеті .

4. Сторони цілком розуміють природу  Договору,  права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. Клієнт та Товариство приймають на себе всі обов'язки та набувають всіх прав, передбачених Публічною пропозицією.

5. Сторони визнають, що документи, засвідчені з використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором зі сторони Клієнта та/або використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки зі сторони Товариства, прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.

6. Клієнт визнає, що використання ним електронного підпису одноразовим ідентифікатором та використання Товариством  аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки  при підписанні Паспорту споживчого кредиту та/або вчиненні правочинів в електронній формі щодо отримання Клієнтом фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів та/або в електронних повідомленнях, переданих через Особистий кабінет Клієнта породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню  власноручних підписів у відповідності до вимог законодавства України, і всі документи сформовані та укладені з використанням Особистого кабінету Клієнта і завірені електронним підписом з використанням одноразового ідентифікатора зі сторони Клієнта та/або аналогом власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки Товариства прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

7. Всі дії, здійснені в Особистому кабінеті Клієнта з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором визнаються вчиненими особисто Клієнтом.

8. Правочини створені в електронній формі і підписані в Особистому кабінеті  Сторонами шляхом обміну повідомленнями скріпленими електронним підписом одноразовим ідентифікатором зі сторони Клієнта та  аналогом власноручного підпису Товариства і правочини на паперових носіях, аналогічні по змісту і реквізитам, мають однакову юридичну силу.

9. Клієнт зобов’язується забезпечити збереження одноразового ідентифікатора, що є електронним підписом одноразовим ідентифікатором Клієнта та який отримує Клієнт на номер телефону, зареєстрований в Особистому кабінеті, який не стане відомим іншим особам.

10.  Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір є договором приєднання.

11. Датою укладення Договору є дата прийняття Клієнтом умов Публічної пропозиції.

 

Товариство:

ТОВ «ІННОВАЦІЯ КОМПАНІ»

01042, м. Київ, провулок Новопечерський буд.18, офіс 32

код ЕДРПОУ: 43564077

АТ «АКБ «КОНКОРД»

IBAN : UA603073500000026502001062301

МФО 307350

 

ДиректорНадьожкін- Добрєв В.П

 

Отримати кредит